Volatinero Negro

Clase: Aves

Orden: Passeriformes

Familia: THRAUPIDAE

Género: volatina

Especie: Volatinia jacarina

Lrikapakana: ljiwalripaka 8.7 cm njite ljimiñaka 8 a 12g. lritako  kemadalri. Lnianji  ashiapa  lridaki, lriwida, lriwedlriko itaperri jipolriaa. Njanji lriu liarrashupa njite litipi itaperri  lipie iapjite  lirso lridana. Sruaji inarruapa tamaljiadarru, itjapjaa tamjia, ruparramalrite ruwidanako, rupje ipamuyuaka  kerramaperri . rrukunaku  rrurrjuka jamaka rrudana njaji kempetiapapetua  pakuakasha nakapakana napiya njaji inarruapape misha njaji netipi  itaperripjaa tamjia.

Lriofakawao: naufakau inipu  inumapi, malrichikawa shaka.

Lrinakuapannaa: lianjikao  liwakasha, inarruapa  iapiya  o lriquichiñape  iapiya  shaka. Pipeyo liwashianjikao irianjikadanakua  paana  wipjiarro ipekolriko   lridanatakaka nauya.

Alimentación: Esta especie se alimenta principalmente de semillas de gramíneas. En menos proporción también consume insectos y frutos de tipo baya.

Kenipekan:  anji  colombialrico  narejistraka agostonako  njite  liarropuko eneronako  njite  abril  njite junioako.

Ljiaji ashiapa liwashiajikao  lipse iapiya yenonire.

Ljiaji  narrupoko  nanitjanda  nainaiwaka , tasashotalri ikapakana nanaitjakarrony  naomaka malrichi,  enikalriashaka, jaikopari. Narruetakany 1 o 2 sipai  iuya  nakefetaka  2 o 3 nefe  salreperri  jipolria  cadana tamjia.

Estado de conservación: preocupación menor.  LC

bibliografía

Traducido por:

Diana Fabiola Duran

 

ICESI, U. (05 de junio de 2014). Volatinia jacarina. Obtenido de  Wiki Aves de Colombia. http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=Volatinero+Negro+-+Volatinia+jacarina

 

2015-11-22, Jerome Fischer, XC291550. Accesible en

www.xeno-canto.org/291550

Dirección:

Tras 6a No 29 a 55 Vía al Coco, 940001

E-mail: contacto@avesdelguainia.com

Tel: +57 350 457 3828

correo institucional

© 2018.Derechos reservados. BioEtno